Digital Design (DD)

DD100    จิตวิทยาเบื้องต้นสำหรับสื่อดิจิทัล                                     3(3-0-6)

             Introduction to Psychology for Digital Media

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             พื้นฐานแนวคิดพื้นฐานด้านจิตวิทยา การรับรู้ การเรียนรู้ทางปัญญา บุคลิกภาพ จิตวิทยาทางสังคม ที่มีผลกระทบกับการสื่อสารแบบดั้งเดิมและการสื่อสารในยุคดิจิทัล

             This course introduces fundamental concepts in psychology including perception, cognition, personality and social psychology, and biological aspects of behavior that have an impact on the traditional and digital communication.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Students can examine basic psychological principles. (1E)

             2. Students can apply psychological principles to their own lives. (1A)

             3.They can apply this knowledge to the game industry and digital media with concerns for healthy psychological behavior of users and audiences. (5A)

            

DD102    การเล่าเรื่อง                                                             3(3-0-6)

             Storytelling

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             เทคนิคการการสร้างและเล่าเรื่องและการเขียนบทละครเบื้องต้น โครงสร้างของบทละคร การจุดประกายและการระดมความคิด ในการสร้างสรรค์บทละคร การสื่อสารทางด้านภาษา ทักษะการโต้ตอบที่ถ่ายทอดออกมาเป็นบทละคร การบรรยายความรู้สึกผ่านบทละครและการเล่าเรื่อง

             A course covering the basic of storytelling to explore the creation of character, script, setting, plot and theme to create interactive dialogue and narrative, emotional depth in characters to provide an inspiring story through written storytelling.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Employ principles and components of art and design theory to create work that is both self expressive and engaging to a commercial audience. Analyzing past artistic works. (1A, 1D)

             2. Employ analytical techniques to solve design problems by analyzing past works. (2C, 2E)

             3. Working in teams, can justified teamwork, learning different roles in a team. (4A, 4C)

             4. Individual work on developing one’s own original setting, characters, plot without plagiarism. (5A, 5B)

 

DD120    การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ 1                                      3(3-0-6)

             User Experience Design 1

             วิชาบังคับก่อน

             ศึกษาทฤษฎีการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน หลักของจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการดีไซน์โดยมุ่งเน้นในด้านของการออกแบบสถาปัตยกรรม, graphic design concept, interface documentation, และ interface prototyping techniques โดยใช้ข้อมูลจากการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและนำข้อมูลในแต่ละส่วนมาทำการวิเคราะห์  เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาในการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

             This course introduces fundamentals of interactive design using psychological principles in relations to design. Topics will put emphasis on information architecture, graphic design, user interface documentation and interface prototyping techniques by gathering information from selected target groups to analyze and identify problems to create an interactive solution for appropriate use.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Students are able to deliver basic of User Interface (UI) design by exploiting the theories of design and relatable art context. (1A, 1C, 1D, 1E)

             2. Students can potentially design a User Interface prototype that can transcend to production. (1F)

             3. Analyze persona, solve complex design problems and decode practical lessons and knowledge from post-mortem projects. (2B)

             4. Through proficiency and consistency, students continue to have an understanding of development in technology towards progressing in design and creating work. (3A)

             5.Students can work well with others while designing and testing User Interface by presenting work code, procedures and management system. (4A 4C)

 

 

DD121    พื้นฐานภาพ 2 มิติ                                                     3(0-6-3)

                       Introduction to 2D Graphics

                       วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             การใช้งานเครื่องมือดิจิทัลในการสร้างสรรค์ภาพ ทั้งในรูปแบบการประมวลผลแบบ Raster และ Vector ซึ่งมีการจัดการไฟล์ทั้งแบบ Object และ Layer Based การเลือกรูปแบบการจัดเก็บไฟล์ (file formats) และแสดงออก (Outputs)

             This course will explore industry standard software to create Raster and Vector computer graphics for still images and animation. Topics will include management of file formats and output in Object and Layer Based.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Students possess techniques of using various tools and software that can help them re-create work in the future semester. (1B)

             2. Students are able to design creative work that they have passion for through the use of lesson’s designated software. (1D)

             3.Students are about to find their personal style and aptitude through various programs. (1B, 3B)

 

DD123    พื้นฐานภาพ 3 มิติ                                                     3(0-6-3)

             Introduction to 3D Graphic

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             ศึกษาวิเคราะห์ หลักการในการสร้างวัตถุสามมิติแบบต่างๆ การสร้างพื้นผิว และการจัดแสงเบื้องต้น และการประมวลผลภาพ

             Students will explore the methodology and principles of creating 3D elements through 3D software and practices. Other topics for familiarization will be surface texturing, lighting basic as well as the 3D processing for further use.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Can explain the characteristics of various 3D shapes and able to select the appropriate type for the job. (1C, 2B)

             2.Able to edit, modify or re- create model with ease from scratch with standard tools. (1A, 3C)

             3. Can assist the principles and transfer the 3D information to 2D for adding texture. (1A)

             4. Able to identify the characteristic of the texture with accuracy. (2A)

             5. Students can apply light, adjust brightness, and add balance to the surface upon receiving light appropriately. (1C)

             6. Students possess the ability to differentiate and analyse reference that was used as a model or inspiration and able to acknowledge and give credit to the owner. (2C, 5A)

 

DD210    ฟิสิกส์สำหรับนักออกแบบ                                              3(3-0-6)

             Physics for Designer

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             อธิบายปรากฎการณ์ทางฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติและพบเจอในชีวิตประจำวัน เช่น ปรากฏการณ์แสง น้ำหนัก แรงเฉื่อย แรงเสียดทาน แรงผลักดัน การเคลื่อนที่วิถีโค้ง แนวดิ่ง หลักความสมดุล กลศาสตร์ ด้วยหลักการทางคณิตศาตร์

             This course will provide an explanation to the daily life physical phenomenon using principles of mathematics and applied physics such as light, weight, gravity, friction, projection/motion under influence of gravity, and horizontal projectiles. Students will explore geometry and trigonometry for cyclical motions as well as body motions under forces.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

              1. Justified the theory and able to adapt it into design work. (3C)

             2. Have the responsibility and respect in their personal abilities and does not commit to forgery, plagiarism or taken other ideas/answers from others. (5A)

                                                                                      

DD211    คณิตศาสตร์สำหรับนักออกแบบ                                       4(4-0-8)

             Math for Designer

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             พีชคณิต กราฟ ฟังก์ชั่น ตรีโกณมิติ และพื้นฐานคณิตศาตร์ดิสครีต จำนวนนับ ความน่าจะเป็น ลำดับขั้นพหุนาม จำนวนตรรกยะ ฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเชียลเลขชี้กำลังและลอการิทึม สมการและการแปลงเชิงเส้น พื้นฐานเมตริกและเวคเตอร์

             This course will introduce students to fundamentals of Algebra, graph, function, trigonometry, discrete mathematics, counting number, probability, degree of polynomial, rational number, exponential function, function of a complex variable, logarithm, equation system and conic-section.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Justified the theory and able to adapt it into design work. (3C)

             2. Have the responsibility and respect in their personal abilities and does not commit to forgery, plagiarism or taken other ideas/answers from others. (5A)

 

DD290    โครงงานการออกแบบดิจิทัล 1                                         4(0-8-4)

             Digital Design Project 1

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             นักศึกษาทำโครงงานที่มีความซับซ้อนขึ้นอย่างมีรูปธรรมในขั้นตอนของการทำ Preproduction นักศึกษาสามารถเลือกโครงงานที่ตนสนใจในสาขา ได้แก่ แอนิเมชั่น หรือ เกม ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์และนักวิจัย กรณีเป็นงานกลุ่มสามารถทำงานร่วมกันกับนักศึกษา ที่เรียนต่างสาขาหรือต่างหลักสูตรกันได้ โดยเน้นโครงงานที่เป็นประเภทสองมิติ

             Students will work on a more complex project in the Pre-Production process with the opportunity to choose between animation and game. An emphasis will be put on working together in a 2D project with students from different majors. The project will be under the supervision of the advisors or researchers.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             สำหรับวิชาเอกการออกแบบและการสร้างเกม (Game Design and Production)

             1. Students are able to design (pre-production) concepts that correspond with the needs of the target market by understanding the experience of users that is relative to the current technology. (1E)

             2. Able to develop game prototype or animation plot based on the designed pre-production concepts with efficiency. (1F)

             3. Equipped with an ability to choose appropriate art style for game or animation to deliver specific objective of the project. (2A)

             4. Analyse problems and creatively synthesize solutions during the development of game or animation in an industry focused environment. (2D)

             5. Able to test, find bugs and fix the game or define techniques in animation through industry-based standard reviews. (3E)

             6. Able to work well with others while serving position, assignments and job roles of team members with efficiency. (3E)

             7. Student can plan the process of production and development to game or animation including precise budgeting and time management. (4E)

             8. Possess the determination to improve themselves and eager to learn new things from the topic planned. (5B)

             9. In the case of teams, students have an ability to work well among others through negotiating, compromising which are beneficial towards working with developers from various fields of expertise. (6C)

             10. Students use appropriate game or animation terminologies to increase the quality of communication, coordination, and team management but can also describe these terms to non-members to create a mutual understanding. (6E)

 

             สำหรับแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (Animation and Visual Effects)

             1.Students can create storyboard and animatic that can deliver story through visual and sound by appropriately designing the characters and environment which can be carried out into a plan for animation project. (6A)

             2. can explain the pre-production process and able to plan and delegate tasks and job roles appropriately. (4A)
             3. Able to differentiate between shot, scene, sequence and other elements of animation such as layout, camera management, and creating segments to their work appropriately. (6E)

             4. can label the different styles of animation in different techniques and contexts. Students are able to study different work from the past and present to develop and adapt into their work creatively and fitting. (1D, 2A)

             5. Students show an ability to manage, store and back-up files appropriately with caution to work efficiently with themselves and in teams. (3D)

             6. Students have a sense of responsibility by following proper guideline and submit their work on time. (5A)

             7. Students have genuine respect, honesty, and the work ethics towards the design and creative work without impersonating or modifying other artist’s work into their own. (5D)
 

DD291    โครงงานการออกแบบดิจิทัล 2                                         4(0-8-4)

             Digital Design Project 2

             วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา DD290

             นักศึกษาทำโครงงานที่ผ่านขั้นตอน  preproduction มาสู่ขั้นตอนของการทำ production ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์และนักวิจัย กรณีเป็นงานกลุ่มสามารถทำงานร่วมกันกับนักศึกษาที่เรียนต่างสาขาหรือต่างหลักสูตรกันได้ โดยเน้นโครงงานที่เป็นประเภทสองมิติ

             Students with the approved Pre-Production will continue working on the project known as a Production phase. In a 2D project with students from different major, the project will be under the supervision of the advisors or researchers.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             สำหรับวิชาเอกการออกแบบและการสร้างเกม (Game Design and Production)

             1. Students are able to design (pre-production) concepts that correspond with the needs of the target market by understanding the experience of users that is relative to the current technology. (1E)

             2. Able to develop game prototype or animation plot based on the designed pre-production concepts with efficiency. (1F)

             3. Equipped with an ability to choose appropriate art style for game or animation to deliver specific objective of the project. (2A)

             4. Analyse problems and creatively synthesize solutions during the development of game or animation in an industry focused environment. (2D)

             5.  Able to test, find bugs and fix the game or define techniques in animation through industry-based standard reviews. (3E)

             6. Able to work well with others while serving position, assignments and job roles of team members with efficiency. (4A)

             7. Student can plan the process of production and development to game or animation including precise budgeting and time management. (4E)

             8. Possess the determination to improve themselves and eager to learn new things from the topic planned. (5B)

             9. In the case of teams, students have an ability to work well among others through negotiating, compromising which are beneficial towards working with developers from various fields of expertise. (6C)

             10. Students use appropriate game or animation terminologies to increase the quality of communication, coordination, and team management but can also describe these terms to non-members to create a mutual understanding. (6E)

             สำหรับแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (Animation and Visual Effects)

             1. Students are able to use design from the pre-production as a foundation for an animation by following the procedure and arrive at a complete piece. (2B, 1F)

             2. Students able to choose appropriate software that is suitable for the type of work. (3A, 1B)

             3. Can identify the pipeline and job roles within animation production. Students can partake in various roles with efficiency and able to manage time effectively. (4A, 4E)

             4. Students can solve issues and analyze the origin in order to prevent future problems. (2D)

             5. Students show an ability to manage, store and back-up files appropriately with caution to work efficiently with themselves and in teams. (3D)

             6.  Students have a sense of responsibility by following proper guideline and submit their work on time. (5A)

 

DD124    ภาพ และ ภาพยนตร์                                                   3(0-6-3)       

             Photography and Cinematography

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             ทฤษฎีและหลักการ การรับภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ในระบบดิจิทัล พื้นฐานการใช้อุปกรณ์การบันทึกภาพ ศึกษาด้านองค์ประกอบภาพ เทคนิคการถ่ายภาพ การจัดแสง การเลือกใช้เลนส์ ภาษาของภาพยนตร์ การนำเข้าข้อมูลภาพจากอุปกรณ์ สู่ระบบประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การนำไปใช้

             Theory and principle of still image, digital motion, composition and various techniques of capturing. Students will learn about tools used in recording, lighting effects, selecting appropriate lenses, language of cinematography and image processing to achieve the highest quality and outcome that can be further pursued.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

  1. Can identify the fundaments of photography and cinematography in still and motion, lighting control, selecting appropriate tools and storytelling through language of cinematography. (1A,1B,1D,1F)

  2. Able to select appropriate tools in recording, processing and exporting data or information. (3A,3D,3E)

  3. Use the principles of cinematography and composition and able to deliver a story. (2A)

  4. Students are able to deliver stories and work that recognized issues in social and ethics of the industry and its people. The work produced correspond the context of the society and is acceptable under the framework of the laews,ethics and rights. (5C,5E)

  5. Students show signs of personal development. (5B)

 

DD352    พื้นฐานการออกแบบเสียงและดนตรี                                   3(3-0-6)

             Fundamentals of Music and Sound Design

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             พื้นฐานระบบเสียงแบบดิจิทัลและอนาล็อคร่วมถึงพื้นฐานเสียงดนตรีและการสร้างเสียงเอฟเฟกต์ที่ใช้ประกอบภาพเคลื่อนไหวและเกม หรือสื่อดิจิทัลอื่นๆ

             Students will be able to study the basic of digital and analog sound including various sound elements and creating sound effect for animation and game as well as others digital content.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Can identify the physic of soundwave and basic music theory in both analog and digital. (1C, 2B)

             2. Able to record and edit sound on a basic level in both analog and digital. (1B,3A,3E,3F)

             3. Able to appropriately choose sound or music that is suitable in different context with a platform (game, animation, film or interactive media), genre (fantasy, thriller, entertaining) and purpose in mind. (1D, 2C, 2E)

             4. Analyze and offers solutions to the origins of the problems arised within application of music and sound design (2C,2D)

 

DD390    โครงงานการออกแบบดิจิทัล 3                                         4(0-8-4)

             Digital Design Project 3

             วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา DD291

             นักศึกษาทำโครงงานภาพยนตร์แอนิเมชั่นไม่เกิน 2 นาที หรือ ต้นแบบเกมขนาดเล็ก
ที่สามารถเล่นได้ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์และนักวิจัย กรณีเป็นงานกลุ่มสามารถทำงานร่วมกันกับ นักศึกษา ที่เรียนต่างสาขาหรือต่างหลักสูตรกันได้ โดยเน้นโครงงานที่เป็นประเภทสามมิติ ที่สามารถเริ่มและสำเร็จได้ในหนึ่งภาคการศึกษา

             Students will work on, either a 2-minute animation or a small workable game prototype in 3D, with students from different major. Students must put emphasis on completing the project from scratch to completion within the semester. The project will be under the supervision of the advisors or researchers.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Able to interpret information from a design document and 2D plan drawings and develop 3D game or animation with accuracy, decency and preciousness in size and proportion for a quality design. (1C)

             2. Able to develop game prototype or animation plot based on the designed pre-production concepts with efficiency. (1F)

             3. Analyze and address the problems arise from designing complex game systems or animation processes and dissect into practical steps for further development. (2C)

             4. Analyse problems and creatively synthesize solutions during the development of game or animation in an industry focused environment. (2D)

             5. Can identify the Game Engine or relatable software that is industry standard to develop game or animation including distribution. (3A)

             6. Able to test, find bugs and fix the game or define techniques in animation through industry-based standard reviews. (3E)

             7.  Able to work well with others while serving position, assignments and job roles of team members with efficiency. (4A)

             8. Student can plan the process of production and development to game or animation including precise budgeting and time management. (4E)

             9.  Possess the determination to improve themselves and eager to learn new things from the topic planned. (5B)

             10.Students have an ability to work well among team members through negotiating, compromising which are beneficial towards working with developers from various fields of expertise. (6C)

             11.  Students use appropriate game or animation terminologies to increase the quality of communication, coordination, and team management but can also describe these terms to non-members to create a mutual understanding. (6E)

            

DD391    โครงงานการออกแบบดิจิทัล 4                                         4(0-8-4)

             Digital Design Project 4

             วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา DD390

             นักศึกษาทำเลือกทำโครงงานในรูปแบบเกมหรือแอนิเมชันสองหรือสามมิติ ดิจิทัลอาร์ต ดิจิทัลคอนเทนต์ หรือแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ที่ตนเองสนใจที่สุดโดยแสดงศักยภาพของตนในขั้นตอน Preproduction

             Based from students’ expressive interests in Pre-Production phase, this project either 2D/3D game, animation, digital art/content or VFX, will allow students to express their optimal capabilities in their chosen project.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Students are able to design concepts that correspond with the needs of the target market by understanding the experience of users that is relative to the current industry. (1D, 1E)

             2. Able to develop digital content prototype that is based on the design ideas that is efficient and functional. (1F)

             3. can describe and possess the knowledge in creating complex digital art to present the unique characteristic of the art in the game project. (2A, 2C)

             4. Able to analyze problems and synthesis creative solutions during the development of the digital content while working under real industry environment. (2D)

             5.  Able to test, find bugs and fix the digital content to achieve quality through industry-based standard reviews. (3E)

             6.  Able to work well with others while serving position, assignments and job roles of team members with efficiency. (4A)

             7. Student can plan the process of production and development to the digital content including precise budgeting and time management. (4E)

             8.  Possess the determination to improve themselves and eager to learn new things from the topic planned. (5B)

             9. Students have an ability to work well among team members through negotiating, compromising which are beneficial towards working with developers from various fields of expertise. (6C)

             10. Students use appropriate digital content terminologies to increase the quality of communication, coordination, and team management but can also describe these terms to non-members to create a mutual understanding. (6E)

 

DD490    โครงงานการออกแบบดิจิทัล 5                                         4(0-8-4)

             Digital Design Project 5

             วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา DD391

             นักศึกษาทำเลือกทำโครงงานในรูปแบบเกมหรือแอนิเมชันสองหรือสามมิติ ดิจิทัลอาร์ต ดิจิทัลคอนเทนต์ หรือแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ที่ตนเองสนใจที่สุดโดยแสดงศักยภาพของตน

ในขั้นตอน Production และ Postproduction

             Students will work on a 2D/3D game, animation, digital art/content or VFX project of their choosing to show their highest potential in the production and postproduction process.

                       ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

  1. Students are able to design concepts that correspond with the needs of the target market by understanding the experience of users that is relative to the current industry. (1D, 1E)

  2. Able to develop digital content prototype that is based on the design ideas that is efficient and functional. (1F)

             3. can describe and possess the knowledge in creating complex digital art to present the unique characteristic of the art in the game project. (2A, 2C)

             4. Able to analyze problems and synthesis creative solutions during the development of the digital content while working under real industry environment. (2D)

             5. Able to test, find bugs and fix the digital content to achieve quality through industry-based standard reviews. (3E)

             6. Able to work well with others while serving position, assignments and job roles of team members with efficiency. (4A)

             7. Student can plan the process of production and development to the digital content including precise budgeting and time management. (4E)

             8. Possess the determination to improve themselves and eager to learn new things from the topic planned. (5B)

             9. Students have an ability to work well among team members through negotiating, compromising which are beneficial towards working with developers from various fields of expertise. (6C)

             10. Students use appropriate digital content terminologies to increase the quality of communication, coordination, and team management but can also describe these terms to non-members to create a mutual understanding. (6E)

 

DD491    พอร์ตโฟลิโอ                                                            4(0-8-4)

             Portfolio

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             การรวบรวมแฟ้มผลงาน โดยสามารถจัดแสดงนิทรรศการของตนเองในระดับมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพ ในด้านการสอบสัมภาษณ์งาน การทำงานในระดับอุตสาหกรรม และการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ

             Students taking this course will be able to gather portfolio and exhibit their creative work in a professional setting. Students will use the knowledge from this course to prepare themselves for the industry.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Students are able to present themselves professionally and communicate using appropriate terminologies. (6E)

             2 .Students combined all the knowledge and elements from their studies and compile an industry standard portfolio focused on various objectives including visual continuity, business documents, traditional art portfolios, process and practice samples, digital portfolios, web sites, demo reels, and promotional items. (1E, 2A)

             3. Have the genuine respect, honesty, and the work ethics towards the design and creative work. (5D)

 

DD300    ประสบการณ์ภาคสนาม (ฝึกงาน)                                         3

             (Field Training)                                               (ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง)

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             การฝึกงานในหน่วยงานหรือภาคอุตสาหกรรมที่คณะเห็นสมควร อย่างน้อย 240 ชั่วโมง

             Internship in an organization or studio approved by the program for at least 240 hours.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1.Students are able to perform their tasks given to them by their supervisors. (3A)

             2.Students are able to analyze and define solutions to solve problems. (2C)

             3. Students have the responsibility to arrive on time and have the respect for the work that they perform. (5A)

             4. Students can describe in detail about the pipeline and possess more knowledge of the industry.  (4A,6A) 

             5. Students are able to manage, collaborate, negotiate, communicate and explores with other people amongst their team suitably. (4A,6C,6D,6E)

DDG100  พื้นฐานการออกแบบกระบวนการพัฒนาเกม                          4(0-8-4)

             Introduction to Design Process

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             เรียนรู้การบริหารโครงการ โครงสร้าง หน้าที่ ขั้นตอน และส่วนประกอบต่างๆที่สำคัญในการสร้างเกม การทำเอกสารประกอบการทำงานเกม สามารถทำงานร่วมกับกลุ่มโปรแกรมเมอร์จากสาขาอื่นได้โดยต้องรับผิดชอบเรื่องการออกแบบกลไลการเล่นภายในเกมด้วยภาษาสคริปต์  (ไม่อนุญาตให้ใช้เอนจิ้น)

             This course will introduce students to working as a team and discover the design process as applied to interactive experiences. Students are not permitted to use Game Engines but scripting to explore, research, create proposals and experience.

 

 

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Can develop an efficient and innovative game from the knowledge and the analysis of the post-mortem. (1D)

             2. Able to deliver game project ideas and create prototype or proposals that can express the concept to others in the game production pipeline. (1F)

             3.Develop partnership skills through experiences with communicating, negotiating and compromising within team members. (6C)

             4. Able to use appropriate terminology to communicate ideas efficiently between team members of different fields such as between programmers and designers. (6E)

 

DDG110  หลักการการออกแบบเชิงปฏิสัมพันธ์                                  4(3-2-7)

             Priciples of Interactive Design

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             หลักการออกแบบเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความผูกพันระหว่างระบบและผู้ใช้งาน ธรรมชาติของการออกแบบการสร้างความสนใจเพื่อให้เกิดความผูกพัน ความสัมพันธ์ระหว่างเชิงลึกและเชิงซ้อน และการทดสอบระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

             The course offers to explore the principles of interactive design to create engaging experiences. Students will get to study the nature of the design profession, how tension leads to engagement, and complexity versus depth and how to effectively test interactive experiences.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1.Students will get to experience the design process especially in interactive design in both theory and practices. (1A, 2A)

             2.Students will utilize the principles of design process to analyze various games. (1D, 2C, 2E, 5B)

             3. Students able to modify and continue working on existing projects. (1E, 2B, 2D, 2E)

             4.Students are able to construct game prototypes and test prototypes along with other students and team members. Students can demonstrate listening skills and accept criticisms from others. (3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 4A, 5A, 5B, 5D, 5E, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E)

             5. Student are able to create game document / game development report with efficiency. (6A, 6B, 6E)

 

DDG130  พื้นฐานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม               4(3-2-7)

             สำหรับนักออกแบบ

             Introduction to Computer Technology and

             Programming for Designer

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             ส่วนประกอบ หลักการและขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

             The course provides students with an introduction of the fundamental concepts on which computer components are based.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1.Students demonstrate an understanding of principles and logic of problem solving through mathematics.

             2.Students utilize programming by using principles and logic of problem solving.

             3.By using the basis of science, computer science, physics and other technical skills, students are able to interpret problems in design and compose work. (3C) 

             4. Students are able to use logic and techniques in programming through scripting and visual scripting to efficiently develop work. (3F) 

 

 

 

 

 

DDG131  พื้นฐานสถิติและความน่าจะเป็นสำหรับนักออกแบบ                  3(3-0-6)

             Introductory Probality and statistics for Designer

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             คณิตศาตร์พื้นฐานทางด้านความน่าจะเป็นและสถิติ (ไม่ต้องใช้องค์ความรู้จากแคลคูลัส) การกระจายตัวของกลุ่มข้อมูล การทดลองเชิงสุ่มและปริภูมิ เงื่อนไขและเหตุการณ์ ตัวแปลแบบไม่ต่อเนื่อง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคว์สแควร์ (Chi-square tests)

             This course teaches the fundamentals of probability and statistics without calculus with topics including data representation, population mean, variance, and standard deviation, finite probabilities, events, conditional and marginal probability, discrete random variables, binomial distribution, normal distribution, sampling distributions for mean and variance, estimation of means, confidence intervals, hypothesis testing, inference, and chi-square tests.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. demonstrate the theory and able to adapt it into design work. (3C)

             2.Have the responsibility and respect in their personal abilities and does not commit to forgery, plagiarism or taken other ideas/answers from others. (5D)

 

DDG101  พื้นฐานการผลิตดิจิทัล                                                 4(0-8-4)

             Introduction to Digital Production

             วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา DDG100

             ขั้นตอน การทำเกม เครื่องมือพื้นฐานในการผลิตเกมดิจิทัล ศึกษาครื่องมือในเกมเอนจิ้น เครื่องมือในการปรับแต่ง องค์ประกอบในเกม พื้นฐานการเขียนภาษาสคริป การนำเข้าเข้ามูล ระบบเสียง การสร้างฉาก และการควบคุมทรัพยากรทำงานเป็นกลุ่ม สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมเมอร์ได้

             Introduction course to working within the modern working environment of digital game development such as working as a team with programmers. Topics will include workflows, methodologies and best practices towards game editors, components, basic scripting, importing art and audio, creation of level, input processing and source control.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Student studies the basic of design process from the beginning to completion. (2B)

             2.Students are able to select appropriate techniques in delivering data or creative artwork from traditional to digital medium. (1B)

             3. Students can use design or concept and create realistic and functional prototype efficiently which can be advance to production. (1F)

             4. In various environments, students can work well with others by organizing appropriate roles for team members. Students can describe the procedures and job contexts and employ the management system with efficiency. (4A)

 

DDG111  ขั้นตอนการออกแบบเกม                                               3(3-0-6)

             Game Design Process

             วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา DDG110

             ทฤษฎีในการสร้างเกมจากเกมทั่วไป (Non-digital) เช่น เกมทอยลูกเต๋า เกมไพ่ เกมกระดาน การสร้างกฎกติกา โดยใช้เงื่อนไขและเหตุผลในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเกม การทำแบบสำรวจและวิจัย การสร้างสมดุลให้แก่เกม

             Students will be exposed to theory of non-digital games such as dice, card, and board games. This course will allow students to create their own game mechanics ruled by conditioning and rationing to reach targets groups, and players.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1.Students will get to use the design process and design game mechanics by creating board game projects such as game with random mechanic, strategy game, game with strong theme. (1A, 1D, 1E, 1F, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E)

             2. Students are able to construct game prototypes and test prototypes along with other students and team members. Students can demonstrate listening skills and accept criticisms from others. (3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 4A, 5A, 5B, 5D, 5E, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E)

             3.Students are able to create game document/game development report with efficiency. (6A, 6B, 6E)

 

 

 

 

 

 

DDG140  จิตวิทยาการรับรู้สำหรับนักออกแบบ                                  3(3-0-6)

             Cognitive Psychology for Designer

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             ศึกษาธรรมชาติและกระบวนการการทำงานของจิตใจและปัญญาของมนุษย์ ประสาทวิทยา การรับรู้ การสร้างความสนใจ การรับรู้ ความจำ ความคิดสร้างสร้างการตัดสิน และการประมวลผลข้อมูล

             The nature of human mental processes is an emerging research and theoretical field. Topics that this class will cover include neuroscience, attention, perception, memory, creativity, decision making, and information processing.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Students can describe the fundamental topics, theories, and basic applications in cognition. (1A)

             2.Students can identify how cognitive processes operate in relation to each other, the brain and the environment. (1E)

             3. Students can explain cognitive effects and applied across environmental and mass media contexts including game production and design. (5C)

 

DDG210  การออกแบบระบบ                                                      3(3-0-6)

             System Design

             วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา DDG111

             ออกแบบระบบปฏิสัมพันธ์ให้เกิดความสมดุลระหว่างความซับซ้อนเทียบกับชั้นเชิงในการออกแบบระบบเกม เช่น ระบบการต่อสู้ ระบบเศรษฐกิจ ระบบคลัง ระบบสังคม เป็นต้น

             This course teaches how to create interactive systems using proper balance in combat systems, economic systems, social systems, inventory, and finding complexity versus depth of system balancing.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1.Students will be able utilized design process and create game system through board games such as combat system, movement system, movement and combat combined system. (1A, 1D, 1E, 1F, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E)

             2. To have an understanding of the system, students must analyze digital game systems and create a new version in boardgame. (1A, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 3A, 3B, 3C, 3E, 4D) 

             3. Students are able to construct game prototypes and test prototypes along with other students and team members. Students can demonstrate listening skills and accept criticisms from others. (3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 4A, 5A, 5B, 5D, 5E, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E)

                       4.Student are able to create game document/game development report with efficiency. (6A, 6B, 6E)

 

DDG200  การวิจัยผู้ใช้งาน                                                        3(3-0-6)

             User Research

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             ศึกษาวิธีการในการวิจัยและทดสอบผู้ใช้งานโดยเน้นการทดสอบการใช้งานด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาจะทำการเลือกวิธีการวิจัย การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์หาข้อสรุป เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาและนำไปปฏิบัติจริงในด้านของการพัฒนาเกมในรูปแบบต่างๆ

             The emphasis of this course is to understand the basic principles of user research and testing methodologies through scientific and formal approach. Students will have a chance to study a selection of research methodologies, defining target groups, information gathering and solution analysis to solve problems that may occur in various game development.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1.Students can describe design theories and hold user research and are able to differentiate between system and users. (1A, 1B, 1C, 1E)

             2.Students are able to integrate design ideas and complex research to deliver a tangible result to progress to testing and prevent future problems. (2B, 2C, 2D)

             3.Have the knowledge in selecting appropriate technology to disseminate and solve problems. (3A, 3B)

             4.Illustrate projects and deliver ideas with efficiency and concise context. (6A, 6C)

 

 

 

 

DDG201  กระบวนการทางศิลปะ                                                 3(3-0-6)

             Art Process

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             การวาดรูปขั้นพื้นฐาน การใช้เส้น รูปทรง แสงเงา สัดส่วนการมองเห็น พื้นฐานการใช้สี หลักการออกแบบเบื้องต้นและองค์ประกอบภาพ รวมถึงประวัติศาสตร์ศิลปะ

             This course provides basic knowledge of processes used in making art such as line, shape and form, proportion as well as basic use of colors. This course will include overview of Art History and basic theory of design and composition.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Students have posess the knowledge in theory and basics of design, able to analyze and synthesize art work with the objective of acknowledging and communicating wtih the audiences. (1A)

             2. Students acknowledge and able to deliver drawings in 2D and 3D form appropriately based on notions of size, scale, shadows, surfaces and composition to conclude in a creative output. (1C)

             3. Students are able to develop and adapt their work by researching into various art style through ranges of historical period. (1D)

             4. Students able to integrate various principles of drawing including theorem, processes, researches, observation and prototypes and able to develop an aesthetically pleasing art work that is compelling for audiences. (2B)

 

DDG202  การออกแบบฉากภายในเกม 1                                         3(3-0-6)

             Level Design 1

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             การออกแบบฉากในเกม โดยศึกษาและอ้างอิงประเภทของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมประเภทต่างๆ การออกแบบแผนที่ ฉาก การวางกับดัก หรือเครื่องกีดขวาง และการวางกล้องเพื่อกำหนดมุมมอง

             Designing environment in game, students will study and use references from various architectural type that correspond to maps, traps or controlling factors as well as obstacles to determine the appropriate positioning angles.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Able to choose appropriate mechanisms to transform design from traditional 2D drawing to modeling 3D models and 3D development in Game Engine. (1B)

             2. Students can identify 2D construction drawings and interpret into 3D spatial form with efficiency, accuracy and appropriately in both sizes and scale for future functional design production. (1C)

             3. Have knowledge of architectural history, design and creative work to utilize accurate references and adapt into environment and level design. (1D)

             4.  Able to transfer the 2D plan drawing into 3D Game Engine. (1F)

             5. Able to understand and integrate the process of designing in 2D architectural plan and develop 3D digital models through ideas, research, image output, modelling, testing and analysis for game development. (2B)

             6. Have the expertise in using the appropriate technology and develop designs through industry standard Game Engines. (3A)

             7.Have a genuine respect, honesty, and the work ethics towards the design and creative work by acknowledging references and information appropriately. (5D)

 

DDG211  การออกแบบเกม 1                                                     3(3-0-6)

             Game Design 1

             วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา DDG210

             หลักการในการออกแบบและนำไปใช้เพื่อสร้างความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เล่นกับตัวเกม โดยใช้หลักการสร้างแรงกดดัน การสนองตอบ การสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เล่นและสร้างเป้าหมายและความท้าทายให้เกิดความสำเร็จโดยใช้ส่วนประกอบของการออกแบบเชิงปฏิสัมพันธ์

             Providing students with theory in game design that can create an entertaining and interactive experience for players. Topics will cover creating successful pressure, response, learning experiences, goals and challenges.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Students are able to use the design process and create game systems through designing digital game projects such as designing action game, puzzle game, storytelling game, and adaptation game. (1A, 1D, 1E, 1F, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E)

             2.To understand how different genres of games functions, students analyze different digital game system that are relatable to their personal project. (1A, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 3A, 3B, 3C, 3E, 4D)

             3. Students can create a game digital prototype and proceed to testing the game with other students. Students are able to take ideas and criticism from others. (3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 4A, 5A, 5B, 5D, 5E, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E)

             4.Students are able to create design development/report documents with efficiency. (6A, 6B, 6E)

 

DDG230  หลักการพื้นฐานการเขียนโปรแกรมสำหรับนักออกแบบ              4(3-2-7)

             Programming Foundations for Designer

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น คลาส ส่วนผสาน (interface) การสืบทอด (Inheritance) และการพ้องรูป (Polymorphism) โครงสร้างข้อมูล

             Through exploring object-oriented programming expands the basic of programming skills in this course. Topics will include interfaces, polymorphism, and data structures as well as classes and inheritance.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

              1.Students can describe the principles and the methods in writing program through analyze and systematic planning. (2C)

             2.Students experience mathematics, logical analysis and problem solving that can be used in appropriate system development. (2D)

             3. Students learn about the basic of system design and planning that is used to create document/program plan to further develop into a complete program. (3C)

 

DDG310  การออกแบบเกม 2                                                     3(3-0-6)

             Game Design 2

             วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา DDG211

             หลักการในการออกแบบและนำไปใช้เพื่อสร้างแรงยึดเหนี่ยวและการมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้เล่นกับตัวเกม โดยใช้หลักการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล การสร้างอารมณ์ร่วม โดยสร้างปฎิสัมพันธ์ ผ่านการค้นหา อารมณ์การรับรู้ แฟนตาซีเหนือจินตนาการ

             Providing students with theory in game design that can create an engaging and interactive experience for players. Topics will cover continuous movement, player flow, engaging emotion through interactive discovery, creating sensation, and fantasy.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Upon receiving a project brief, students are able to declare a design process derived from relatable theories. From reference research to creating prototypes, students can respond to the given brief either successfully or not. Students can disclose reasons through testing and analysing to better their design until submission. (2B)

             2. Students can select appropriate tools to help realizing their design that are fully tangible and functional. (3A)

             3. Students possess the ability to use a sourcing system that can store their game data. (3D)

             4.  Being a game designer and creator, have genuine respect, honesty and work ethics towards creative work. (5D)

 

DDG330  ภาษาสคริปต์สำหรับนักออกแบบ                                      3(3-0-6)

             Scripting Languages for Designer

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

              ศึกษาโครงสร้างการเขียนภาษาสคริปต์ เพื่อช่วยในการพัฒนาเครื่องมือในการทำ
แอนิเมชั่นและการพัฒนาเกมผ่านเกมเอนจิ้น

             An introduction to programming and scripting to students in order to aid digital artists in developing tools in animation and games in game engines.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Students can use various tools and scripting languages in creating work through Game Engine. (3A)

             2. Students can describe the principles of using tools in game engine which can be adapted to various game development. (3B)

             3. Students possess the basics knowledge in managing different file types in game engine. (3D)

             4. Students can design a sensible project including file structure, system architecture, and information system to develop a game project that is efficient and suitable. (3F)

 

DDG311  การออกแบบเกม 3                                                     3(3-0-6)

             Game Design 3

             วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา DDG310

             หลักการในการออกแบบและนำไปใช้เพื่อสร้างแรงยึดเหนี่ยวและการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เล่นกับตัวเกม โดยใช้หลักการโต้ตอบหรือปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างความแปลกใหม่ในการออกแบบ การใช้เรื่องราวในการสร้าง การมีส่วนร่วมผ่านสัมพันธภาพ การสร้างอารมณ์ร่วมผ่านการเชื่อมโยง
การแสดงออก และการปลดปล่อย

             This course provides students with theory in game design creating a new interactive experience for players. Students will learn about building relationships through story building, creating emotions through connection and creating engagement through expressive catharsis.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Students can identify 2D construction drawings and interpret into 3D spatial form with efficiency, accuracy and appropriately in both sizes and scale for future functional design production. (1C)

             2. Can develop an efficient and innovative game from the knowledge and the analysis of the post-mortem. (1D)

             3. Able to develop creative work and unique characteristic to the game that correspond to the needs of the market and current/future trend of technology while considering the current experiences of players. (1E)

             4. Able to transfer and interpret the information on the design document and create a game prototype that can be referenced and proceed to production. (1F)

             5.Able to understand and integrate the design process for game and digital media through ideas, research, image output, modelling, testing and analysis for 3D game prototype to proceed into game production. (2B)

             6.display ability in analysing information into knowledge and methods in fixing problems (bugs) from past games in order to help and increase the efficiency in development of future games. (2E)

             7.Have the expertise in using the appropriate industry standard software and technology to develop designs and game pieces. (3A)

             8. Hold the knowledge and understanding of techniques in programming through scripting languages or visual scripting to increase the efficiency of game development. (3F)

สาขาวิชาเอกการออกแบบและการสร้างเกม

DDA100  การสื่อสารผ่านลายเส้น 1                                              3(3-0-6)

             The Language of Drawing 1

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             ศึกษา เทคนิคและธรรมชาติของการวาด ลายเส้น แสง เงา และพื้นฐานการวาดภาพสัดส่วนเชิงมิติ (perspective) การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ การสังเกต วิเคราะห์อย่างมีหลักการ
การค้นคว้า การใช้แหล่งอ้างอิง ประวัติศาสตร์และการวิพากษ์งานศิลปะ และการประยุกต์จากผลงานงานที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในบริบทต่างๆ

             This course will exploit the nature of drawing by applying various techniques such as perspective drawing, using materials and equipment through critical observation. Students will be encouraged to learn and apply reference research, basic drawing sequences, line drawing and theoretical frameworks including history of art.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Students know how to use appropriate tools and design process in creating various drawings through exploration of techniques, interpretation, analysis, observation and expression. (1A, 1B, 1C, 1D)

             2. Students are able to use appropriate technology, references, researches and past experiences to create unique and creative artwork. (2E)

             3. practices and apply basic theorem to drawing 2D and 3D forms including perspective drawing.

             4. Students demonstrate the responsibilities and is passionate about self-development and goal attaining.

 

DDA101  โทน สี และองค์ประกอบ 1                                             3(3-0-6)

             Tone, Color, and Composition 1

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             การใช้สีในรูปแบบดั้งเดิมในการกำหนดแสงและเงา ทฤษฎีสี โครงสร้างสี คุณสมบัติของแสงที่ส่งผลต่อการใช้สีในสภาวการณ์ต่างๆ เช่น บรรยากาศ ผื้นผิววัสดุประเภทต่างๆ เป็นต้น การใช้สีกำหนดอารมณ์ภาพเพื่อการสื่อสาร หลักในการจัดองค์ประกอบภาพ เรียนรู้การใช้สีของศิลปินที่มีชื่อเสียงและการจัดองค์ประกอบภาพ

             This course will explore the use of traditional light intensity, color theory and color scheme to identify the effect light has on various conditions like environment and surfaces. Topics will include exploring effective colors for communicating emotion, composition and engaging in the studies of master’s painting to understand the composition and color techniques.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1.Develop the fundamental knowledge and skills to express themselves aesthetically and creatively through color. (1A, 1B)

             2. Develops the fundamental skills to create and improve artwork or design products by manipulation of media and techniques with a focus on recognizing and manipulating specific color harmonies and contrasts. (1C)

             3. Possesses the ability to use color in sophisticated problem solving assignments as well as be prepared for future industry related problems. (2D)

 

DDA102  การวาดภาพสิ่งมีชีวิต 1                                               3(0-6-3)

             Life Drawing 1

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             ศึกษาการวาดภาพจากหุ่นนิ่ง พัฒนาทักษะการสังเกต  ศึกษาจากมุมมองสามมิติถ่ายทอดสู่ภาพในแนวแกนสองมิติ พัฒนาทักษะการจำลองมุมมองทางสายตาด้วยการวาดภาพ พัฒนาทักษะด้านการวัดขนาดสัดส่วนด้วยสายตา ศึกษาวาดภาพลักษณะโครงสร้างจากหุ่นนิ่งรูปร่างเรียบง่าย
และพัฒนาไปสู่การศึกษาวาดภาพหุ่นนิ่งรูปร่างซับซ้อน ศึกษาการวาดภาพเพื่อจำลองลักษณะ รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร ลักษณะพื้นผิวหลายรูปแบบ  ทัศนียภาพ และจัดวางองค์ประกอบภาพ ศึกษาการวาดเส้นเพื่อถ่ายทอดลักษณะแสงและเงา ฝึกทักษะการใช้ดินสอวาดเส้นในหลากหลายลักษณะ ฝึกทักษะการวาดภาพวัตถุต่างๆ และโครงสร้างสัดส่วนมนุษย์เบื้องต้น พัฒนาทักษะการวาดภาพด้วยการเสริมคุณค่าความประณีตงดงาม

             Through investigation, observation and studies of the human body, skeletal system, muscle form and gesture, basic human anatomy is the main focus of this course. The topic will allow students to apply their drawing skills through capturing the human body in various environments of gesture and lighting towards delivering accurate proportions in drawings and design.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1.Students have the skills and are able to relay both 2D drawings and 3D drawings appropriately with a focus on size, proportion, light and shadow, surface and composition. (1C)

             2.Students integrate concepts with theory of drawing as well as relatable theories in concept development, research, observation and modeling to deliver creative work that is both interesting and exquisite. (2B)

             3.Have a genuine respect, honesty, and the work ethics towards the design and creative work without impersonating or modify other artist’s work into their own. (5D)

DDA103  การสื่อสารผ่านลายเส้น 2                                              3(3-0-6)

             Language of Drawing 2

             วิขาบังคับก่อน : เคยศึกษา DDA100

             ประยุกต์ความรู้พื้นฐานจากการสื่อสารผ่านลายเส้น 1 โดยเน้นหลักการในการใช้ทฤษฎีการเขียนภาพสัดส่วนเชิงมิติ (Perspective)  ในการเป็นแบบร่างให้ชิ้นงาน มีปริมาตร ระยะมิติ ที่สมบูรณ์ อัตราส่วน ที่ถูกต้องทั้งในภาพนิ่งและแอนิเมชัน

             To apply the knowledge learnt from Language of Drawing 1 and recreate the sensation of depth and volume. Students will put a focus on the method of perspective drawing and construction drawing through planar and value strategies to ensure the consistency and legitimacy in art and animation.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Students need to interpret, apply the fundamental concepts in drawing. Gesture, volume, proportions, with different mediums for crafting coherent drawings. (1C)

             2.Students need to show an ability to design, use human anatomy in various contexts to defend critical interpretations concerning the volume, proportions and gesture. (1B)

             3.Students need to have genuine respect, honesty, and the work ethics towards the design and creative work. (5D)

 

DDA104  โทน สี และองค์ประกอบ 2                                             3(3-0-6)

             Tone Color, and Composition 2

             วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา DDA101

             นำทฤษฎีที่ได้จากวิชาเบื้องต้น มาประยุกต์ในการสร้างสรรค์ภาพประกอบหรือภาพต้นแบบเพื่องานแอนิเมชั่น เกม ในระบบดิจิทัล

             This course continues to build the application of concepts studied earlier through theories, techniques, and practices of Prerequisite Course and apply to subsequent coursework in digital animation or game.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1.Students need to show an ability to perceive values of diverse forms of art/design in various contexts to defend critical interpretations concerning the significance of artistic expression using color, values and composition to craft and create coherent artworks. (1B)

             2. Students can interpret context and successfully render objects, landscapes and figures in multiple lighting scenarios in both value and color from observation and imagination. (1C)

             3.The students need to use creative critical thinking skills to solve current industry-related problems in all dimensions on real world projects as well as be prepared to identify future related keeping in mind the theory and practice for crafting eye catching illustrations. (2D)

             4. Students need to have a genuine respect, honesty, and the work ethics towards the design and creative work. (5D)

             5.Student need to formulate Diagram, Flowchart, Concept Sketch/design Interpret and deliver concepts from different contexts such as literatures, fiction, researches, production plan and generate critically concise and/or elaborate details through various forms such as diagrams, flowchart, concept sketch/design, or ideas either provoked logically or intuitively. (6A)

 

 

DDA110  พื้นฐานแอนิเมชั่น 1                                                    3(3-0-6)       

             Animation Basic 1

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             ประวัติศาสตร์ เทคนิคและหลักการของการทำแอนิเมชันแบบดั้งเดิมที่มีอยู่หลากหลาย เวลาและความสัมพันธ์กับพื้นที่ การจัดการวางตัวละครในฉาก การสร้างท่าทางต้นแบบ การศึกษาค้นคว้ากับท่าทางการเคลื่อนไหว การควบคุมช่วงระยะเวลาให้สัมพันธ์กับปริมาตรและน้ำหนัก และการศึกษาผลงานแอนิเมชันที่มีชื่อเสียงในอดีต

             This course explores the history and principles of animation through various traditional animation techniques. Other topics will include timing and spacing, stagecraft, choreography, motion research and analysis, effective timing, mass and volume control. Students will get to analyze animation masterpieces.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1.Students can describe the process of creating animation based on the 12 principles. Students are able to adapt those principles into their personal animation, create basic animation which is realistic in weight and movement as well as present their work through good composition. (1A)

             2.Possess an overview of history of animation and the knowledge in various animation styles. Students are able to recognise the importance of change and development in different animation periods. (2A)

             3.Have a genuine respect, honesty, and the work ethics towards the design and creative work without impersonating or modify other artist’s work into their own. (5D)

             4.Students have a sense of responsibility by following proper guideline and submit their work on time. (5A)

             5.Students are able to use appropriate software and have experience with Toon Boom Harmony in creating animation. (3A)

             6.Students can identify different file types and are able to store and deliver different files with appropriateness and efficiency. (3D)

 

DDA111  พื้นฐานแอนิเมชั่น 2                                                    3(3-0-6)

             Animation Basic 2

             วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา DDA110

             ศึกษาแอนิเมชั่นแบบดั้งเดิมต่อเนื่องจากวิชาก่อนหน้า แต่เน้นการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางของตัวละคร การเก็บรายละเอียด สัดส่วนเชิงมิติที่ถูกต้อง (Perspective) ในขณะที่มีการเคลื่อนไหว

             This course will further develop the concepts and techniques of traditional animation style from Animation Basic 1. An emphasis will be put on character development as students will need to consider expression of personality, mood, thought and attitude of the character in an appropriate perspective during motion movement.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1.can identify the difference between keyframe, breakdown, inbetween and

how to use them in the process appropriately by organising and mark timing for the keyframe to deliver stories. (1A)

             2.Able to deliver character animation that can express themselves realistically and lively. The characters should be able to express emotions through facial feature and body language and movement. (1C)

             3.Have genuine respect, honesty, and the work ethics towards the design and creative work without impersonating or modifying other artist’s work into their own. (5D)

             4.Students have a sense of responsibility by following proper guidelines and submitting their work on time. (5A)

             5.Students are able to use appropriate software and have experience with Toon Boom Harmony in creating animation. (3A, 3B)

 

DDA200  กายวิภาค                                                               3(3-0-6)

             Human Anatomy

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อของมนุษย์ การจำแนกโครงสร้างแกนหลักตามแนวกระดูกสันหลัง รยางค์ และระบบอวัยวะภายใน หน้าที่การทำงานที่สอดคล้องเกื้อหนุนกันของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อของมนุษย์ ศึกษาการระบุชื่อภาษาละตินของอวัยวะโครงกระดูก และกล้ามเนื้อ ศึกษาระบบการเคลื่อนไหวของข้อต่อระบบกระดูกและระบบกล้ามเนื้อ เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานสู่การนำไปใช้ในงานด้านแอนิเมชัน ศึกษากายวิภาคสัตว์สองขา สี่ขาและสัตว์ปีก ที่มีแนวแกนหลักกระดูกสันหลัง ศึกษาสรีระของแมลงปีกแข็ง ปีกอ่อน และไม่มีปีก

             การศึกษาโครงสร้างมนุษย์ หน้าที่และตำแหน่งของโครงกระดูกและกล้ามเนื้อส่วนต่างที่ใช้ในการเคลื่อนไหว และการแสดงออกถึงอารมณ์ การประยุกต์โครงสร้างมนุษย์ รวมถึงสัตว์สองขา สี่ขา นก แมลง สัตว์เลื้อยคลาน เพื่อใช้ในงานออกแบบและแอนิเมชัน

             This course will explore both live models and anatomical references to identify the purpose of skeletal and muscular structure causing kinetic movements and expressive emotion. This course will also cover biped and quadruped animals, birds, insects and reptiles to encourage accurate future applications in art and animated work.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1.By studying the basic theory of anatomy and elements of physiology, students are able to adapt into design and drawing to recreate replicas of human, biped and poultry. (1A)

             2. Students integrate the concept of drawing humans with human anatomy data by observation, additional research and develop into exquisite art work. (2B)

             3. Have genuine respect, honesty, and the work ethics towards the design and creative work without impersonating or modifying other artist’s work into their own. (5D)

 

DDA201  การวาดภาพสิ่งมีชีวิต 2                                               3(0-6-3)

             Life Drawing 2

             วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา DDA102

             ต่อเนื่องจาก ศึกษาและฝึกปฏิบัติการวาดภาพร่างกายมนุษย์ จากการสังเกตหุ่นนิ่งและมนุษย์จริง โดยคำนึงถึงการวัดสัดส่วนร่างกายด้วยสายตาประกอบกับทฤษฎีกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ พัฒนาการวาดภาพโครงสร้างและแสงเงาที่ถูกต้อง และสามารถจำแนกความแตกต่างของ อายุ เพศ และเชื้อชาติ ศึกษาและพัฒนาทักษะการวาดภาพมนุษย์ที่แสดงท่วงท่าต่างๆ และวัตถุประกอบเช่นผืนผ้าคลุมร่างกาย อุปกรณ์ที่ใช้การสวมใส่หรือจับถือ ศึกษาฝึกปฏิบัติการวาดภาพ  สัตว์สี่ขา
สัตว์ปีกต่างๆ  ฝึกทักษะการใช้แท่งชาร์โคลสีดำ และเครยองสีขาว  พัฒนาทักษะการวาดภาพด้วยการเสริมคุณค่าความประณีตงดงาม โดยเน้นในเรื่องของลักษณะการเคลื่อนไหว วัตถุที่มีลายละเอียดซับซ้อนเช่น รอยยับย่นของผ้า และจัดท่างทางให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆโดยคำนึงถึงองค์ประกอบภาพ สัดส่วนเชิงมิติ แสงเงา ที่ถูกต้อง

             This course will further explore human anatomy as well as animals with emphasis on the kinetic movement and integrating into complex surroundings such as clothing and figurative gesture. Topics will include composition, spatial quality and appropriate ประlighting.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1.Students have the skills and are able to relay both 2D drawings and 3D drawings appropriately with a focus on size, proportion, light and shadow, surface and composition. (1C)

             2. Through observation and research on theories in drawing humans and physical data, students are able to deliver creative work that is both interesting and exquisite. (2B)

             3.Have a genuine respect, honesty, and the work ethics towards the design and creative work without impersonating or modifying other artist’s work into their own. (5D)

DDA210  สื่อสารเรื่องราวผ่านลำดับภาพ                                        3(3-0-6)

             Storyboard

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             การตีความเรื่องราว ผ่านภาพร่างเพื่ออธิบายเรื่องราวในแต่ละฉาก การบรรยายเนื้อเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพตัวละคร การใช้สัญลักษณ์ในการอธิบายมุมกล้อง และแสดงออกมาเป็นลำดับภาพ โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการแสดงแต่ละฉาก

             This course will introduce visualization through interpreting story in each scene, explore commentary, character development, and appropriate symbols for indication of camera angles, shot sequencing, and time used.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1.Students are able to practice interpreting story, ideas, camera angle, emotional expression, and facial expression to communicate and convince with audiences. (1A)

             2.Students are able to draw and deliver emotion, anatomy and perspective viewpoint with efficiency. (1C)

             3. Students possess the skills in using tools that can to give movements to images and therefore create animation. Students are able to insert musical rhythm to compliment the art piece. (3A)

 

DDA230  การออกแบบตัวละคร                                                   3(3-0-6)

             Character Design

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             การวิจัย ค้นคว้า ร่วมกับหลักกายวิภาคเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบพัฒนาตัวละครให้มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว ให้สอดคล้องตามแนวคิดที่กำหนด

             Using acceptable industry techniques and professional application, students will apply traditions of human and animal anatomy to develop unique animated characters and scene design corresponding to concepts.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1.Students need to interpret context that is relevant and irrelevant to time, spatial space, 2D shape, 3D form that is pertinently transformed into rhythm, movement, scale, proportion color, light and composition in design and creative pieces in Character design. (1C)

             2.Students need to show an ability to perceive values of diverse forms of art/design in various contexts to defend critical interpretations concerning the significance of artistic expression. (1B)

             3.Students need to have a genuine respect, honesty, and the work ethics towards the design and creative work. (5D)

 

DDA231  การจัดฉากหลัง องค์ประกอบ และมุมมอง                            3(3-0-6)

             Perspective Background and Layout

             วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา DDA103

             การวาดสัดส่วนเปรียบเทียบเพื่อจำลองมุมมองทางสายตา เพื่อใช้ในการสร้าง ฉาก หรือ วัตถุ ในแอนิเมชั่น และเกม

             This course offers students the fundamentals of perspective and background drawing. Classical depth cue and perspective systems will guide students to create a correct-ratio scene and objects for animation and games.

 

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Students can identify and practice the basics of perspective system in 1-point, 2-points and 3-points perspective. (1C,1A)

                       2. Students are able to use the theorem and apply the system into their own designs. (2B)

             3. Students have an appropriate understanding of scale and proportion and able to deliver a depth to their drawing with efficiency. (1C)

 

DDA240  พื้นฐานแอนิเมชั่น 3 มิติ                                               4(0-8-4)

             Introduction to 3D Animation

             วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา DDA123

             พื้นฐานการสร้าง แอนิเมชั่นสามมิติเบื้องต้น โดยใช้เครื่องมือในการเคลื่อยย้ายวัตถุในรูปแบบต่าง ให้สอดคล้องกับทฤษฎีการเคลื่อนที่พื้นฐานของแอนิเมชั่น และการเดินของตัวละครแบบพื้นฐาน

             This course provides the overview of 3D animation techniques by moving various objects to correspond with movement theory in the basic of animation and basic character movement.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1.Students can explain the principles and theory of basic animation. The knowledge continued from Animation Basic 1 and 2 Courses. (1D)

             2. Students able to use tools and techniques in creating animation such as Graph Editor which is the basic tool used in multiple animation program. A special focus will be put on an industry standard program such as Autodesk Maya. (3A)

             3. Students able to adapt the basic principles in creating 2D animation in creating a 3D animation. (1A, 1C)

             4. Able to use rig and controllers in parts of the character. (3B)

 

DDA241  การสร้างพื้นผิว                                                         3(3-0-6)

             Texture

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             การสร้างลวดลายบนพื้นผิว  พฤติกรรมของแสงที่ตกกระทบกลับวัสดุแต่ละชนิด เทคนิคการวาง UV การใช้คุณสมบัติของพื้นผิวในการสร้างกำหนดลายละเอียดให้แก่โมเดล

             This course will explore and focus on generation of efficient and accurate texture maps. Techniques for generating texture on surfaces, light behavior on various objects as well as exploring UV mapping, unwrapping, multi-layered shaders, animated texting methods and using the properties of surfaces in creating a detailed specification for the models.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. possess the knowledge of the natural behavior and physic of light that can affect the various texture type. (2B,6A,1A,1C)

             2. can identify the variable/parameter and settings on program that can generate various textures including Photorealistic-PBR (Physic Based Rendering) and Stylized – Non Photorealistic Rendering. (3A,3C,3F)

             3. Can adapt techniques in UV unwrapping to set specifications. (2A,3A,3C,3F)

             4. can identify input and output of a node based diagram. (3A,3C,3F)

             5. able to use Mapping Passes. (3A,3C,3F)

 

DDA242  การจัดแสง ประมวลผลภาพ และการซ้อนภาพ                      4(3-2-7)

             Lighting, Rendering and Compositing

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             การจัดแสงประเภทต่างๆ จากภาพยนตร์ แอนิเมชั่น เกม และประยุกต์การจัดแสงเหล่านี้ร่วมกับเทคนิคการซ้อนภาพ การใส่เอฟเฟกต์และการประมวลผลภาพด้วยเทคนิคต่างๆ รวมถึงการประมวลผลภาพแบบตอบสนองทันที (Realtime Rendering)

             This course explores the cinematography, animation and games with a focus on the impact of light. Students will explore and apply rendering techniques, image overlay, effects, and image processing in various techniques such as real time rendering for future application.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. can identify the techniques in composing various light condition. (1A)

             2. can explain properties of various surfaces and able to set program setting to realistically imitate them. (1D)

             3.Acknowledge the importance of image overlay and able to do them with efficiency. (2C)

             4. Students able to apply effects and process image that are compelling. (2B)

             5. Students are able to use real-time image processing. (3B)

 

DDA343  ชุดโครงสร้างการเคลื่อนไหว 1                                         3(3-0-6)

             Rigging 1

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             ศึกษาการสร้างระบบโครงสร้างต่อเนื่อง โดยประยุกต์จากโครงสร้างทางกายภาพของสัตว์สองเท้า เพื่อใช้กับตัวละครภายในเกมและแอนิเมชั่น

             Students will be exposed to industry standard rigging techniques which are used for character movements. Students will work on adapting the structural skeleton movement of biped animals which can be applied to characters in games and animation.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. possess the knowledge in the physic of mechanical movements of living things and design rigging system. (1A,1C, 2A, 2B, 6A)

             2. can identify input and output of a node based diagram to depict the relationship between elements in the rigging system. (3A,3C,3F)

 

DDA340  การเคลื่อนไหวของตัวละคร 1                                         3(3-0-6)

             Character Animation 1

             วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา DDA240

             พัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดด้านแอนิเมชันจากวิชา Introduction to 3D animation เรียนรู้ถึงลักษณะและวิธีการสร้างตัวละครให้เคลื่อนไหวให้สมจริงและมีความน่าสนใจ โดยประยุกต์หลักการเคลื่อนไหวในแอนิเมชั่นให้เข้ากับส่วนต่างๆ ของตัวละคร

             By continuing the studies from Introduction to 3D animation course, the focus is put on animating characters with accuracy and appeal through appropriate animating movements that correspond to the character design.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1.Students can identify mechanic principles and able to animate object to resemble nature based on the theory of animation. (1D, 2B)

             2.Able to give movement to characters and give life based on mechanics of animation. (1B, 2B)        

             3. Able to choose and appropriately use Parent Constraint technique on object and object or object and controllers. (3A)

             4. Students can describe the process in 3D animation which involves storyboard, camera layout, blocking and polishing. (1B, 2A, 2B)

 

กลุ่มวิชาเลือกสำหรับทั้งสองวิชาเอก                                               

DDG360  การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ 2                                      3(3-0-6)

             User Experience Design 2

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             ศึกษาทฤษฎีการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ขั้นสูง มุ่งเน้นในด้านของการออกแบบสถาปัตยกรรมเกมและสื่อปฏิสัมพันธ์ โดยใช้ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่มีความสัมพันธ์โดยตรงและนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารสูงสุด

             With a focus on interactive and game architecture, this course explores interactive design at a higher level. By using information derived from target groups, this will increase the efficiency in communicating with users.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Students are able to deliver basic of User Interface (UI) design by exploiting the theories of design and complex art context. (1A, 1C, 1D, 1E)

             2. Design and analyze User Interface with potential to be functional in real industry. (1F)

             3. Analyze persona, solve complex design problems and decode practical lessons and knowledge from post-mortem projects. (2B)

             4. Through proficiency and consistency, students continue to have an understanding of development in technology towards progressing in design and creating work. (3A)

             5.Students can work well with others while designing and testing User Interface by understanding work code, procedures and management system. (4A, 4C)

             6.Able to present tangible work that can deliver concise concepts. (6A, 6C)

 

DDG350  การออกแบบฉากภายในเกม 2                                         3(3-0-6)       

             Level Design 2

             วิชาบังคับก่อน

             ออกแบบฉากของเกมประเภทต่างๆ โดยเน้นด้านความสวยงาม และความสลับซับซ้อนของฉากที่เกิดจากการออกแบบในสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ต่างๆ

             Students will design environments of various types with a focus on aesthetics and complexity for games.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Able to use the principles, theories and relatable elements that relates to designing buildings or area into designing maps for games by considering the reality of the environment. (1A)

             2. possess the knowledge and able to use appropriate method in transferring a 2D plan and map into a 3D digital game. (1B)

             3. Students can identify 2D construction drawings and interpret into 3D spatial form with efficiency, accuracy and appropriately in both sizes and scale for future functional design production. (1C)

             4. Able to design and create efficient and innovative games from the knowledge derived from studying and analyzing built environment of the real world in the past and present. (1D)  

             5. Able to interpret the plan design into a 3D work on game engine to order to proceed to the art team for a smooth transition into the game development process. (1F)

             6. Able to describe and integrate the design process including development of ideas, research, image output, modelling, testing and analysis for game development in order to have a complete product. (2B)

             7. Have the expertise in using the appropriate industry standard software and technology to develop designs and creative work. (3A)

             8. Have a genuine respect, honesty, and the work ethics towards the design and creative work. (5D)

            

DDG351  กราฟิกสำหรับเกม 1                                                    3(3-0-6)

             Graphics for Game 1

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             ศึกษาเทคนิคการสร้างและใช้ภาพ 2 มิติเพื่อใช้ในเกมอย่างถูกต้อง การสร้างโมเดลและการทำพื้นผิวสำหรับเกมเบื้องต้น

             To successfully use graphics in games, this course will explore the creation and application of 2D graphics, game modelling and texturing.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Have the knowledge of the basic, theorem, and various elements in relations to creating and using 2D in games that are properly conveyed through timing, movement, size, proportion and 2D visual elements to arrive at a design work or creative piece. (1A, 1C)

             2.Able to develop work with consideration of the balance in aesthetics and completeness in order to use 2D designs in game development. (1D)

             3.Able to use the realistic concept from the creative work or prototype with potential to use in real production of the game industry. (1F)

             4. Able to integrate concepts, principles, and design process and have the critical and creative thinking skills to solve real situations and support problems that could occur in the future during the development to arrive at completion. (PLO2)

             5.Always learn and create connections between existing and new technology to develop and continue working on the project by basing on the principles of science, computer, mathematics, physics and other relatable techniques to solve design and creative work problems. (3B, 3C)

             6.Able to test, find bugs and fix the 2D work through methods and tools of industry standard software. (3E)

             7.Have a genuine respect, honesty, and the work ethics towards the design and creative work by acknowledging references and information appropriately. (5D)

DDG450  กราฟิกสำหรับเกม 2                                                    3(3-0-6)

             Graphics for Game 2

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             การสร้างโมเดลและการทำพื้นผิวสำหรับเกม โดยใช้เทคนิคการปั้นดิจิทัล และการปั้นโมเดลแบบดั้งเดิมเพื่อนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ

             This course will explore the application of integrating traditional and digital sculpture techniques to create 3D assets that are effective for games.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Students can identify 2D drawings and interpret into 3D form with efficiency, accuracy and appropriately in both sizes and scale for future functional design production. (1C)

             2. Have the knowledge of history of design and creative work to utilize accurate information and adapt into skills that can encourage work development with efficiency. (1D)

             3. Able to transfer the information from the design into a creative prototype that can be process into real production. (1F)

             4. Able to integrate concepts with methods of 3D modelling in software through development of ideas, research, image output, modelling, testing and analysis for game development to use in real game production. (2B)

             5. Have the expertise in using the appropriate industry standard software and technology to develop designs and creative work. (3A)

             6. Have the ability and the eagerness to learn about the current and new technology in the field to continue the design development and create an efficient 3D work. (3B)

             7. Have the expertise in storing, categorizing and transforming 3D digital data with efficiency to be able to develop work smoothly. (3D)

             8. Able to test, find bugs and fix problems in 3D work with methods and tools of industry standard software. (3E)

             9. Have genuine respect, honesty, and the work ethics towards the design and creative work by accurately acknowledging references and information. (5D)

 

 

DDG361  ภาษาสคริปต์ขั้นสูงสำหรับนักออกแบบ                                3(3-0-6)

             Advanced Scripting Languages for Designer

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             การเขียนภาษาสคริปต์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเกมเอนจิ้นในการติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกและภายใน ภาคประสาน (API) ของเกมเอนจิ้น ระบบ ภาพเสียง คอนโทรล ระบบจำลองฟิสิกส์ การสร้างระบบพาทิเคิล และ ระบบไดนามิกส์

             The main focus of this course is to teach students scripting languages as using the APLs within game engines and combining visual/sound system, controller system, physics engine and particle/dynamic system will increase the potential of Game Engine in connecting with internal and external tools and software.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1.Students able to learn about various tools used at present time and able to adapt the knowledge and abilities to create games or digital content to work on different systems and platforms. (3A,3B,3C,3D,3E)  

             2.Students can identify the basic work of hardware to be able to plan and manage various systems with the limited resources in order to have games or digital content run on different systems and platforms smoothly. (3A,3B,3C,3D,3E)  

             3.Students are able to plan advance level projects with system and external files such as API or CSV to increase the convenience and ability to work with other members from different teams. (3F,4A)

  

DDG451  การเล่าเรื่องเชิงปฏิสัมพันธ์                                             3(3-0-6)

             Interactive StoryTelling

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             ศึกษาวิธีและเทคนิคการถ่ายทอดเรื่องราว การเชื่อมต่อบทละครหรือลำดับเรื่องแบบมีเงื่อนไข เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้รับสารเองหรือผู้รับสารกับระบบ การควบคุมจังหวะของการเล่าเรื่องเพื่อชักจูงให้เพื่อรับสารเข้าถึง จุดมุ่งหมายของผู้รับสาร

             A study of methods and techniques in conveying stories in both linear and non-linear sequences. Topic such as connecting scripts or sequencing to allow interaction between the receivers and audiences, control timing of the storytelling to persuade and deliver the message to the audience.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1.Employ principles and components of art and design theory to create work that is both self expressive and engaging to a commercial audience. Analyzing past artistic works. (1A, 1D)

             2.Employ analytical techniques to identify and solve design problems. Analyzing past works. (2C, 2E)

             3.Working in teams, identifying teamwork, learning different roles in a team. (4A, 4C)

             4.Individual work on developing one’s own original setting, characters, plot without plagiarism. (5A, 5B)

 

DDG480  หัวข้อพิเศษสำหรับนักออกแบบเกม 1                                 3(3-0-6)

             Special Topic for Game Designer 1

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             อาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชาคัดเลือกองค์ความรู้หรือเทคนิคที่ทันสมัย และมีความจำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพนักออกแบบเกม รวมไปถึง การได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักการหรือ ปรัชญาในการประกอบวิชาชีพจากผู้ทรงคุณวุฒิ

             A special topic chosen for its emerging technical innovation or knowledge necessary for the students to work professionally in the gaming industry of the future. The course advisor will choose the subject and encourage experts of the field to transfer appropriate knowledge, principles and philosophy of the profession to the students.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1.Posess the skills in questioning creatively to the guest speaker which can be used in solving problems in various context and condition. (6B)

                      2. Able to find information and obtain the knowledge immediately to be able to use this as an opportunity to study specific skills. (5B)

             3. Able to analyze future trends to be able to depict changes of the market and technology. (4D)

             4. Able to study work piece, researches or information provided by the guest speaker to experience, to create, to learn and to develop with an understanding. (5B)

             5. Decode past practices and lesson learnt to develop design and artistic work. (1D, 2E)

             6. Have the expertise in choosing the appropriate industry standard technology to drive and distribute and developing different medium of design, creating creative work. (3A)

             7. Constantly acknowledge and connect relationships between technological disciplinary of the past and existing to develop and expand in designing and inventing work. (3B)

 

DDG481  หัวข้อพิเศษสำหรับนักออกแบบเกม 2                                 3(3-0-6)

             Special Topic for Game Designer 2

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             อาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชาคัดเลือกองค์ความรู้หรือเทคนิคที่ทันสมัย และมีความจำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพนักออกแบบเกม รวมไปถึง การได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักการ หรือ ปรัชญาในการประกอบวิชาชีพจากผู้ทรงคุณวุฒิ

             A special topic chosen for its emerging technical innovation or knowledge necessary for the students to work professionally in the gaming industry of the future. The course advisor will choose the subject and encourage experts of the field to transfer appropriate knowledge, principles and philosophy of the profession to the students.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1.Posess the skills in questioning creatively to the guest speaker which can be used in solving problems in various context and condition. (6B)

             2.Able to find information and obtain the knowledge immediately to be able to use this as an opportunity to study specific skills. (5B)

             3.Able to analyze future trends to be able to depict changes of the market and technology. (4D)

             4.Able to study work piece, researches or information provided by the guest speaker to experience, to create, to learn and to develop with an understanding. (5B)

             5.Decode past practices and lesson learnt to develop design and artistic work. (1D, 2E)

             6. Have the expertise in choosing the appropriate industry standard technology to drive and distribute and developing different medium of design, creating creative work. (3A)

             7.Constantly acknowledge and connect relationships between technological disciplinary of the past and existing to develop and expand in designing and inventing work. (3B)

            

 

 

 

DDA350  การออกแบบแนวคิดสำหรับขั้นตอนการผลิต                         3(3-0-6)

             (เกม ภาพยนตร์ แอนิเมชั่น)

             Concept for production (Game, Film, Animation)

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             ออกแบบภาพรวมขององค์ประกอบโดยรวมของฉาก ส่วนประกอบฉาก เพื่อให้ทีมงานหรือผู้พัฒนาในสายงานนำไปพัฒนาต่อในขั้นตอนอื่นๆ ทั้งนี้ อาจรวมถึงภาพประกอบเพื่อใช้เป็น key visual ของงานนั้นๆ

             Design an overall concept and design element for developers or team members of the pipeline to allow continuity in working on the project in the subsequent process. Within their fields, these conceptual images provide key visual necessary for a successful deliver of the project.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Students need to interpret context that is relevant and irrelevant to time, spatial space, 2D shape, 3D form that is pertinently transformed into rhythm, movement, scale, proportion color, light and composition in design and creative pieces in Character design. (1C)

             2. Students need to show an ability to perceive values of diverse forms of art/design in various contexts to defend critical interpretations concerning the significance of artistic expression. (1B)

             3. Students will use comprehensive knowledge of postmortem in researches and case-study, cultural, sociological and psychological aspects to engage with users and create new or adapt business models. (4B)

             4. Students need to have a genuine respect, honesty, and the work ethics towards the design and creative work. (5D)

             5. Diagram, Flowchart, Concept Sketch/design, Interpret and deliver concepts from different contexts, such as literatures, fiction, researches, production plan and generate critically concise and/or elaborate details through various forms such as diagrams, flowchart, concept sketch/design, or ideas either provoked logically or intuitively. (6A)

 

 

 

DDA351  การพัฒนาภาพจากเรื่องราว                                           3(3-0-6)

             Visual and Story Development

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             ขั้นตอนการพัฒนาภาพให้สอดคล้องกับเรื่องราวหรือบทที่ได้รับ การตีความ การถ่ายทอดอัตลักษณ์ บรรยากาศ อารมณ์ของฉากและตัวละคร ให้สอดคล้องและต่อเนื่องกัน

             Methods of developing visuals to resemble the stories or scripts by interpretation, delivering identity, showing mood and emotion of the environment and characters.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Students will be able to create entertaining scenarios even through single keywords. (2B)

             2. Students possess the knowledge about camera angles, storytelling, and communication through various perspectives. (1A, 1E)

             3. Students will use creativity to design characters to correspond with the story development. (2E)

                      

DDA360  การปั้นในระบบ 3 มิติ                                                  3(3-0-6)

             3D Sculpture

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             เรียนรู้เครื่องมือการปั้นโมเดลดิจิทัล โดยประยุกต์เทคนิคการปั้นแบบดั้งเดิม และหลักของโครงสร้างร่างกาย ขั้นตอนการส่งต่อชิ้นงานเพื่อไปใช้งานตามวัตถุประสงค์เช่น การนำไปใช้งานใน
แอนิเมชั่น ภาพยนตร์ หรือ เกม

             Through learning about digital modelling tools, students will apply and model traditional objects and structural body in order to process the assets for future use in animation, film or games.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Students can identify the tools used in digital modelling. (1B, 3A)

             2. Students possess the knowledge of the methods in digital modelling and are able to apply to animation. (1B, 2D)

             3. Students can create characters from high polygon digital modelling and able to optimized the polygon to its lowest form while maintaining their details. (3E)

             4. Students are able to put colours to their character models. (1D)

             5. Students are able to compose gestures to the character’s model. (1D)

             6. Able to use the characters model through digital modelling into programs that can create animation. (3D)                                                                    

 

DDA361  การสร้างฉากและสภาพแวดล้อม 3 มิติ                               3(3-0-6)

             3D Environment and Level Design

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             ประยุกต์หลักการสร้างโมเดลสามมิติ ในการสร้างฉาก สำหรับแอนิเมชั่นและเกม โดยเน้นเรื่องการวิเคราะห์ ควาสัมพันธ์ระหว่าง อัตราส่วน ระยะมิติ และสถาปัตยกรรม และสภาพทางภูมิศาสตร์ รูปแบบต่างๆ

             Through adapting the principles of 3D environment design, theatrical sets, architectural simulation and level design, students of this course will be asked to investigate the relationships of proportion, spatial dimension, architecture and various geographical conditions.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Student is about to create a 3D environment to answers the concepts they have planned. (PLO1-3)

             2. Able to set layout or blocking for design team to use or put together the models. (PLO1)

             3. Set lighting and adjust colours to the scene to correspond to the desirable environment by comparing to realistic light source, atmospheric light from natural environment or concept art from other artists. (3A, 1D)

 

DDA362  การสร้างโมเดลสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่สร้างขึ้นจากมนุษย์                 3(3-0-6)

             Hard Surface and Organic Modeling

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             บูรณาการเทคนิคการขึ้นโมเดล 3 มิติแบบดั้งเดิมกับการปั้นโมเดล 3 มิติในการขึ้นรูปทรงสิ่งมีชีวิต และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

             Integrate techniques using traditional 3D modelling and 3D sculpting to create man-made and organic model.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. can identify uniqueness, differentiate and apply techniques to 3D sculpting for a man-made objects, machines, organic and living things as well as objects with complexity. (1A-1F, 2B, 2C, 2E, 3A, 3B)

             2. Able to use traditional 3D modelling technique to start digital 3D sculpting by considering the balance between modelling textures. (1C, 1D)

             3. Apply 3D sculpting by using tools or various conversion techniques to create a desirable 3D form. (3E)

             4. Use various texture data to map into the sculpted 3D model to show details when rendering or when used on a game engine. (PLO2, 3B, 3C, 3D, 3E)

             5. Students can reduce the details of the 3D model through the use of                   Re-Topology technique to benefit creation of models that require movements or appropriately distribute the texture when rendering or to be used in a game engine. (3A, 3B, 3D, 3E, 3F)

 

DDA370  เอฟเฟกต์ 1                                                             3(3-0-6)

             FX1

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             ศึกษาวิธีการสร้าง เอฟเฟกต์เบื้องต้น การสร้างขน ผม การควบคุมอนุภาค เพื่อสร้างฝุ่นควัน ระเบิด ไฟ

             Basics of visual effects such as creating fur, hair, controlling particles resulting in smoke, explosion and pyro.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Students can identify the tools and methods in creating hair and fur. (1B)

             2. Students are able to analyse initial reference (prototype) and recreate hair of the same capacity. (1C)

             3. Students can describe how to use particles to recreate various phenomena. (3C)

             4. Students can create and control the movement of particles. (2C)

             5. Students can adapt the particles to create smoke, explosion and pyro. (2D)

 

DDA371  เอฟเฟกต์ 2                                                             3(3-0-6)

             FX2

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             ศึกษาวิธีการจำลองการเคลื่อนไหวของของวัตถุสภาพต่างๆ ทั้งของแข็ง ของนุ่ม ของเหลว (Rigid/Soft Body, Fluid simulation) การจำลองการเคลื่อนไหวของผ้า ปฏิกิริยาต่อเนื่องของการจำลองการเคลื่อนไหว เช่น การระเบิดที่มีเศษซากถล่มพังลงมา แล้วมีฝุ่นควัน หรือไฟพุ่งออกมา เป็นต้น

             Simulation of rigid or soft body, fluids, cloth simulation and continuous reaction movements such as exploded elements from bombsites or smoke and fire.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. have the knowledge of the digital techniques used in simulation of various movements. (3C)

             2. Analyse and apply the techniques in simulation with efficiency. (2C)

             3. Able to manage and store large scale simulation data. (3D)

 

DDA380  การเคลื่อนไหวของตัวละคร 2                                         3(3-0-6)

             Character Animation 2

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             ศึกษาการเคลื่อนไหวของตัวละครรูปแบบต่างๆที่เป็นไปตามธรรมชาติตามกฎฟิสิกส์ เช่น การดึง ดัน ยก เป็นต้น การแสดงปฏิกริยาระหว่างตัวละคร การต่อสู้

             A study of character movements based on nature of physics such as pulling, pushing and lifting. Topic will include the reaction between combat.

 

 

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Design a non-complex plot and create an animation to deliver those plots. (2B)

             2. Students can create animated movement on various characters to express story mechanically and able to appropriately act and move in various activities.
(1B, 2B)

             3. Able to create characters that can communicate, expressive in terms of gesture or body language, and able to deliver the story. (2A)

             4. Students can create a continuous animated loop. (1B, 2A, 2B, 2C)

             5. Can explain the 3D animation process including storyboard, camera layout, blocking and polishing. (1B, 2A, 2B, 2C)

 

DDA381  การเคลื่อนไหวของตัวละคร 3                                         3(3-0-6)

             Character Animation 3

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             ศึกษาการแสดงออกทางอารมณ์ สีหน้าของตัวละคร การสนทนาระหว่างตัวละคร
ตัวละครที่ไม่ใข่มนุษย์ (Creature) สัตว์สี่ขา แมลง สัตว์ประหลาด

             This course will explore character emotional expression, facial expression through conversation as well as creature-like characters such as quadruped, insects or monsters.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Students can design plot to express emotions to deliver a story in their animation. (2B)

             2. Students can create movements of various characters to express gestures and emotions that are realistic, convincing and convey they story. (1B, 2B)

             3. Students can animate the character’s facial features such as their lips to correspond with the sound or words dubbed. (2A, 2B, 2C)

             4. Able to create convincing and realistic movements to any characters that emulate animals or fantasy creators. (1B, 2A, 2B, 2C)

             5. Can explain the 3D animation process including storyboard, camera layout, blocking and polishing. (1B, 2A, 2B, 2C)

 

DDA452  การออกแบบเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบฉาก                3(3-0-6)

             Costume and Prop Design

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             ศึกษาและออกแบบเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ อาวุธ ของประกอบฉากในแต่ละภูมิภาคและยุคสมัย โดยประยุกต์งานออกแบบให้เข้ากับตัวละครและสถานการณ์นั้นๆ

             This course offers the opportunity to study and design costumes, accessories, weapons and assets that correspond to geography and historical period as well as adapting them into the situation and characters.

 

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Practice designing weapons or surrounding assets from using simple shapes to creating weapons that are unique and stylistic. (1D)

             2. With an observational and analytical skills students are proficient in noticing tools from game or film environments.

             3. Students able to possess new techniques from programs and able to create work at a faster speed.

             4. Students need to show the knowledge and vocabulary necessary for analyzing and evaluating the costume design and construction of a production. (1B)

             5. Students need to interpret context that is relevant and demonstrate a level of proficiency in the creation of costume renderings. a level of skill and proficiency in the techniques of drawing, including figure drawing, and costume sketching. (1C)

             6. Students will use comprehensive knowledge of postmortem in researches and case-study, cultural, sociological and psychological aspects to engage with users and create new or adapt business models. (4B)

             7. Students need to have a genuine respect, honesty, and the work ethics towards the design and creative work. (5D)

 

DDA453  การออกแบบสภาพแวดล้อม                                           3(3-0-6)

             Environment Design

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             ศึกษาสถาปัตยกรรมประเภทต่างๆ ตามยุคสมัยตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน เพื่อเป็นรากฐานและนำองค์ประกอบจุดเด่นในสถาปัตยกรรมแบบต่างมาประยุกต์และออกแบบใหม่ตามจินตนาการของผู้ออกแบบรวมไปถึงการออกแบบสิ่งปลูกสร้างในโลกอนาคต

             To help artists and designers in creating and adapting designs, this course offers an overview of history of architecture from past to present to solidify accurate architectural elements, imagination and inspire a fantasy world of the future.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Students need to interpret context that is relevant and irrelevant to time, spatial space, 2D shape, 3D form that is pertinently transformed into rhythm, movement, scale, proportion color, light and composition in design and creative pieces. (1C)

             2. Students need to show an ability to perceive values of diverse forms of art/design in various contexts to defend critical interpretations concerning the significance of artistic expression. (1B)

             3. Students need to have a genuine respect, honesty, and the work ethics towards the design and creative work. (5D)

             4. Student need to formulate diagram, Flowchart, Concept Sketch/design Interpret and deliver concepts from different contexts such as literatures, fiction, researches, production plan and generate critically concise and/or elaborate details through various forms such as diagrams, flowchart, concept sketch/design, or ideas either provoked logically or intuitively. (6A)

 

DDA460  การสร้างโมเดลแบบโลว์โพลีกอน                                      3(3-0-6)

             Low Polygon

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             การสร้างโมเดล ให้มีจำนวนโพลีกอนต่ำที่สุด แต่มีลายละเอียดให้ได้มากที่สุดผ่าน การใช้ข้อมูลพื้นผิวประเภทต่างๆ (Mapping) เพื่อกำหนดรูปทรงของโมเดล การบันทึกข้อมูลแสงผ่านพื้นผิวเพื่อลดการประมวลผล

             This course introduces a modelling technique that creates the lowest possible resolution polygon without losing details through various types of texture mapping to indicate overall shape, breaking light into light map to reduce rendering time.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. can explain the importance and necessity of optimization to models which will result in CPU processing and output. (2C)

             2. Able to set a model format or style that needs to be designed so that is not conflicting with the environment or use. (1A)

             3. Able to create a 3D model that has an optimized surface by using texture in the details instead. (1B, 3D)

             4. Able to Optimize surfaces of a detailed polygon with re-topology technique. (2C, 3E)

 

DDA461  การสร้างโมเดลแบบกำหนดขั้นตอน                                   3(3-0-6)

             Procedural Modeling

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             เทคนิคการสร้างโมเดลแบบ โมดูล่าร์ (Modular) ที่สามารถสร้างรูปทรงให้เปลี่ยนแปลงตามการควบคุม และการนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างฉากบนเกมเอนจิ้น หรือการทำ Motion Graphic

             This course teaches a technique, known as modular modelling, through control change and adapt into level and environment design on Game Engine or Motion Graphics.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

1. Able to analyse, synthesize and segregate small elements in order to reconfigure new models with different structures. (1D, 2B, 2C, 3A, 3C)

             2.  Able to use a program with an outstanding ability to model using node-based in comparison to traditional 3D modelling. (3A, 3B)

             3. Students can apply and insert modular models into game engine with efficiency. (1B, 1C, 2C, 3B, 3F)

 

 

DDA462  การแสดงชิ้นงานแบบตอบสนองทันที                                 3(3-0-6)

             Real-time Visualization

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             การใช้เกมเอนจิ้นแสดงผลภาพแบบทันทีโดยบูรณาการเทคนิคการขึ้นโมเดลแบบต่างๆ การกำหนดวัสดุ(Material) และการประมวลผลภาพ (Render) แบบ PBR (Physical Based Rendering) การจัดแสง การสร้างบรรยากาศในสภาพแวดล้อมแบบต่างๆ การกำหนดมุมกล้อง ข้อจำกัดในเอนจิ้นแบบต่างๆ

             By using game engine, this course teaches integration techniques in real-time visualization modelling. This course will explore material, rendering, Physical based rendering, lighting, creation of various environments, camera angles and limitation of different Game Engines.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Can describe the basics in inserting asset from other 3D program to Game Engine. (3D)

             2. Understand and able to analyze the properties of materials that is affected by light through Physics Based Rendering (PBR). (1C, 3C)

             3. Able to plan and manage a high quantity of assets with efficiency. (2D)

             4. Students able to pay attention to details to increase the realisticness to the scene such as simulation to trees, sky or water surfaces. (1B)

 

DDA470  ชุดโครงสร้างการเคลื่อนไหว 2                                         3(3-0-6)

             Rigging 2

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             การสร้างชุดโครงสร้างการเคลื่อนไหว และ การสร้างชุดควบคุม บนใบหน้าตัวละคร ชุดโครงสร้างการเคลื่อนไหวของสัตว์ สัตว์ประหลาด หุ่นยนต์ เคลื่องกล โดยใช้ภาษาสคริปช่วยในการเชื่อมโยงการควบคุม

             Creating character’s rigging system facilitated scripting languages to control body and facial features as well as for animals, monsters, robots, or machines.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Understand and able to create movement to character’s facial features through blendshapes. (1C)

             2. Students can control blendshapes through creation of Controller. (2E)

             3. Able to generate constraint to an object to affect another object. (2C)

             4. Able to create a rigging system that can control the movement of animals and machines. (2C)

             5. Able to write scripts to help create a rigging system to allow a faster and more efficient control. (3F)

 

DDA471  การเคลื่อนไหวตัวละครและเอฟเฟ็กต์แบบตอบสนองทันทีในการผลิตเกม   3(3-0-6)

             Character Animation & Real-time FX in Game Production

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             การนำเข้าตัวละครและชุดข้อมูล การเคลื่อนไหวตัวละคร การสร้างเอฟเฟกต์รูปแบบต่างๆให้แสดงผลทันทีผ่านการควบคุมในเกมเอนจิ้น โดยนำเข้าข้อมูลจากการจำลองการเคลื่อนไหวผ่านชุดภาพข้อมูล (Mapping)

             Applying real-time visual effects onto characters and their animated movements or mapping under the control of Game Engine. Character and data animation. Key frame. Character movement into game engine Special mapping from simulation.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Able to apply design and create animated movements that can be used with a game engine or deliver a character data animation to be used with other programs. (1B, 1C, 1D, 1E, 2B, 2C, 2D, 2E, PLO3)

             2. Students can insert the appearance and various visual effect movements to Game Engine or other programs to be mapped under control and create real-time visual effects. (3C, 3D, 3E, 3F)

             3. Analyze and plan animation or effects format that can be used to the highest efficiency. (2C)

            

DDA480  แมทช์มูฟวิ่งและกรีนสกรีน                                             3(3-0-6)

             Match Moving and Green Screen

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             เทคนิคการประมวลผลชุดข้อมูลเพื่อระบุตำแหน่งและระยะวัตถุสามมิติจากภาพเคลื่อนไหวสองมิติ เพื่อนาเข้าชุดข้อมูลที่ประมวลผลได้มาทางานร่วมกับฉากสามมิติที่ถูกสร้างขึ้น เทคนิคการถ่ายทำภาพเคลื่อนไหวบนฉากพื้นหลังสีเขียว และลบสีเขียวออก เพื่อนำนักแสดงหรือวัตถุไปใช้

             This course will teach the students the usage of green screen, shooting scene (moving image) and the removal of green screen techniques to compositing process with actors. Other topics will include digitizing real-life footage and identifying 3D coordinated point clouds from 2D footage to use and combine in 3D scenes created.

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. possess the knowledge of the principles in working with various type of camera angles and set marker to calculate and store image for the match moving correctly. (1B, 1C, 1D)

             2. Able to import and export various camera points to use with other 3D programs. (1B, 3A)

             3. Able to set ratio and create scene that can be used as a reference in 3D image overlay using match moving camera. (3F)

             4. Able to set appropriate lighting and set location of objects and actors on the desirable background. (2B)

             5. Able to choose appropriate techniques to separate characters and background from each other by using Compositing program. (2B, 2D, 3E, 3F)

             6. Design object overlay using CG and camera angles taken from real-life footage based on observation and analysizes of famous work. (2B, 2C, 2E) 

 

DDA490  หัวข้อพิเศษสำหรับแอนิเมชั่นและวิชชวลเอฟเฟ็กต์ 1                3(3-0-6)

             Special Topic for Animation and VFX 1

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             การศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเพื่อนำไปต่อยอดทางด้านแอนิเมชั่น VFX Digital art โดยหัวข้อจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการตลาดและแนวโน้มของเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (ซึ่งจะระบุหัวข้อเรื่องก่อนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา)

             A technological study that can encourage development in the area of animation, visual effects, and digital art. The topic of focus will be based on the market and the current trend of technology in creating creative work. (The topic will be defined before student’s registration period)

             ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Possess the skills in questioning creatively to the guest speaker which can be used in solving problems in various context and condition. (6B)

             2. Able to find information and obtain the knowledge immediately to be able to use this as an opportunity to study specific skills. (5B)

             3. Able to analyze future trends to be able to depict changes of the market and technology. (4D)

             4. Able to study work piece, researches or information provided by the guest speaker to experience, to create, to learn and to develop with an understanding. (5B)

             5. Decode past practices and lesson learnt to develop design and artistic work. (1D, 2E)

             6. Have the expertise in choosing the appropriate industry standard technology to drive and distribute and developing different medium of design, creating creative work. (3A)

             7. Constantly acknowledge and connect relationships between technological disciplinary of the past and existing to develop and expand in designing and inventing work. (3B)

 

DDA491  หัวข้อพิเศษสำหรับแอนิเมชั่นและวิชชวลเอฟเฟ็กต์ 2                3(3-0-6)

             Special Topic for Animation and VFX 2

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

             การศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเพื่อนำไปต่อยอดทางด้านแอนิเมชั่น VFX Digital art โดยหัวข้อจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการตลาดและแนวโน้มของเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (ซึ่งจะระบุหัวข้อเรื่องก่อนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา)

             A technological study that can encourage development in the area of animation, visual effects, and digital art. The topic of focus will be based on the market and the current trend of technology in creating creative work. (The topic will be defined before student’s registration period)

                       ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Outcomes)

             1. Possess the skills in questioning creatively to the guest speaker which can be used in solving problems in various context and condition. (6B)

                       2. Able to find information and obtain the knowledge immediately to be able to use this as an opportunity to study specific skills. (5B)

             3. Able to analyze future trends to be able to depict changes of the market and technology. (4D)

             4. Able to study work piece, researches or information provided by the guest speaker to experience, to create, to learn and to develop with an understanding. (5B)

             5. Decode past practices and lesson learnt to develop design and artistic work. (1D, 2E)

             6. Have the expertise in choosing the appropriate industry standard technology to drive and distribute and developing different medium of design, creating creative work. (3A)

             7. Constantly acknowledge and connect relationships between technological disciplinary of the past and existing to develop and expand in designing and inventing work. (3B)

สาขาวิชาเอกแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

Contact

hotline

8th floor Classroom Building 4 (CB4)

King Mongkut's University of Technology Thonburi

126 Pracha Uthit Rd, Bang Mot, Thung Khru, Bangkok 10140  

Tel: 02-470-9596

Email: dddt.kmutt@gmail.com                

© 2020 by Digital Innovative Design and Technology Co., Ltd

086-334-8862

089-202-1900

081-454-5554

02-470-9596

@dddt

Line

official account

  • Facebook ไอคอนสังคม